Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Фотонски кристали и оптички метаматеријали
Акроним ДС2ФКО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Зоран Јакшић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Стицање знања о уређеним наноструктурираним материјалима за фотонику, електромагнетску оптику и наноплазмонику, при чему је нагласак на практичним апликацијама употребљивим на националном и међународном (сензори за индустрију, заштиту околине, телекомуникације). Систематично упознавање са различитим подобластима и најновијим светским трендовима ове теме која се веома брзо развија.
Исход предмета Очекује се да докторанти после курса:
- Обављају самостални научноистраживачки рад у оквиру предметне области
- Имају систематски увид у тренутна светска стремљења и резултате у оквиру ове области
- Развијају нова решења базирано на концептима усвојеним током савладавања предмета
- Оперативно примењују стечено знање на практичне ситуације и проблеме из тематике предмета.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Особине фотонских кристала, методе прорачуна фотонске зоналне структуре, акцепторски и донорски модови; 1D, 2D и 3D PBG структуре. Омнидирекциона рефлексија, каналски таласоводи, PBG фибери. ЕМТ. Наноплазмонске структуре. Оптички метаматеријали. SNG, DNG, SRR, TLM. Суперсочива. Подталасне резонантне шупљине. Трансформациона оптика. Инжењеринг дисперзије. Примене у комуникацијама, сензорици.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1J.-M. Lourtioz et al, "Photonic Crystals - Toward Nanoscale Photonic Devices", Springer 2005
2 P. W. Milonni, "Fast Light, Slow Light and Left-Handed Light", Institute of Physics 2005
3W. Cai, V. Shalaev, "Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications", Springer 2009
4S. Anantha Ramakrishna, T. M. Grzegorczyk, "Physics and Applications of Negative Refractive Index Materials", SPIE-CRC 2009
5Z. Jakšić, N. Dalarsson, M. Maksimović, “Negative refractive index metamaterials: Principles and applications,” Microwave Review, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0