Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделовање наноструктура
Акроним ДС1МН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Тадић
доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају моделима електронске структуре, транспортних и оптичких особина наноструктура (квантних јама, наножица, нанотачака и графенских наноструктура).
Исход предмета Развијање вештина за самостални развој софтвера за моделовање наноструктура.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Вишезонски k.p модели. Метод јаке везе. Теорија псеудопотенцијала. Теорија функционала густине. Модели механичког напрезања наноструктура. Модели ексцитона, триона и биексцитона у наноструктурама. Mетод неравнотежне Гринове функције. Модели нелинеарни оптичких ефеката у наноструктурама. Примена метода коначних елемената и nextnano, ABINIT и COMSOL програма.
Садржај практичне наставе
Литература
1Y. V. Nazarov and Y. M. Blanter, "Quantum Transport: Introduction to Nanoscience", Cambridge University Press, 2009.
2L. Ramdas, Ram-Mohan, "Finite element and boundary element applications in quantum mechanics", Oxford University Press, 2002
3J. H, Davies, "The physics of low-dimensional structures", Cambridge University Press, 1997.
4R. M. Martin, "Electronic structure: Basic theory and practical methods", Cambridge University Press, 2004.
5C. Delerue, M. Lannoo, "Nanostructures: Theory and Modelling", Springer, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0