Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмирање уграђених система
Акроним 13М111ПУС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Цветановић
доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Саша Стојановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Саша Стојановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема формалног услова. Потребна предзнања из области Архитектуре рачунара, Оперативних система, Програмирања на асемблеру, Програмирања у језицима C, C++, Системског програмирања и Микропроцесорских система.
Циљ предмета Разумевање архитектура модерних уграђених система. Разумевање и овладавање техникама прилагођавања наменских оперативних система. Анализа битних карактеристика уграђених система. Стицање вештине развоја драјвера за наменске оперативне системе. Стицање вештине развоја апликација за уграђене системе.
Исход предмета По успешно савладаном предмету, студенти ће бити оспособљени да:
- анализирају и разумеју документацију хардверских компонената уграђених система,
- прилагоде постојеће оперативне системе отвореног кода наменским уређајима,
- прошире наменски оперативни систем развојем нових покретача уређаја (драјвера), у циљу додавања нових компонената,
- развију апликацију за наменски оперативни систем која кроз одговарајући API интереагује са хардверским компонентама,
- да спроведу анализу развијеног система у циљу уочавања и отклањања потенцијалних недостатака.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Архитектура модерних уграђених система. Принципи дизајна системског софтвера у контексту наменских оперативних система. Принципи управљања ресурсима уграђених система. Принципи дизајна апликативног софтвера за уграђене системе. Принципи дизајна интерфејса уграђених система. Поузданост и робусност апликација и системског кода за уграђене системе.
Садржај практичне наставе Обрађивање практичних примера употребе теоријских основа стечених у оквиру предавања. Увежбавање вештина кроз самосталну израду пројеката.
Литература
1Bruce Powel Douglass, "Design Patterns for Embedded Systems in C: An Embedded Software Engineering Toolkit", Elsevier, 2010., Bruce Powel Douglass, "Design Patterns for Embedded Systems in C: An Embedded Software Engineering Toolkit", Elsevier, 2010.
2Colin Walls, "Embedded Software: The Works", Elsevier, 2012, Colin Walls, "Embedded Software: The Works", Elsevier, 2012
3Christopher Hallinan, "Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach", 1rd Edition, Prentice Hall, 2006., Christopher Hallinan, "Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach", 1rd Edition, Prentice Hall, 2006.
4Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman , "Linux Device Drivers, 3rd Edition", O'Reilly Media, 2005., Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman , "Linux Device Drivers, 3rd Edition", O'Reilly Media, 2005.
5Karim Yaghmour , "Embedded Android: Porting, Extending, and Customizing", O'Reilly Media, 2013., Karim Yaghmour , "Embedded Android: Porting, Extending, and Customizing", O'Reilly Media, 2013.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним вежбама увежбавају практичне вештине програмирања уграђених система. Студенти самостално израђују пројекте.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0