Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање микроталасних филтара
Акроним 13М071ПМФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Тошић
проф. др Милка Потребић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милка Потребић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Излагање темељних знања пројектовања микроталасних филтара. Увод у синтезу електричних мрежа. Основи пројектовања стандардних микроталасних филтара, као што су филтри са одсечцима и огранцима водова, самерљиви филтри, филтри са ивичном спрегом, филтри са паралелном спрегом, интердигитални филтри, чешљасти филтри и филтри-укоснице.
Исход предмета Разумевање основних концепата и корака приликом пројектовања филтра. Препознавање спецификације филтра и технолошких ограничења. Пројектовање стандардних микроталасних филтара синтезом, подешавањем и оптимизацијом. Верификација пројекта филтра симулацијом на нивоу микроталасног кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основне величине, концепти и кораци у пројектовању микроталасних филтара: спецификација, апроксимација, реализација, имплементација, студија имперфекција, подешавање, оптимизација. Синтеза LC филтара. Фостерова, Кауерова, и Дарлингтонова процедура. Имитансни инвертори, Ричардсова трансформација, Куродини идентитети. Реализација одсечцима и огранцима водова. Филтри са спрегнутим резонаторима.
Садржај практичне наставе Симулација на рачунару. Израда лабораторијског прототипа.
Литература
1В. В. Петровић, Д. В. Тошић, А. Р. Ђорђевић, Микроталасна пасивна кола, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд, 2010. [online] http://www.etf.rs/etf_files/udzbenici/MPK_2010.pdf, V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Đorđević, Microwave Passive Circuits, University of Belgrade, School of Electrical Engineering, Belgrade, 2010. [online] http://www.etf.rs/etf_files/udzbenici/MPK_2010.pdf
2Р. Хорват, Синтеза електричних мрежа, Научна књига, Београд, 1977., R. Horvat, Electric Network Synthesis, Naučna knjiga, Belgrade, 1977.
3J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011., J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
4M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002., M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
5I. C. Hunter, Theory and Design of Microwave Filters, The Institution of Engineering and Technology (IET), London, 2001. (Reprinted 2006), I. C. Hunter, Theory and Design of Microwave Filters, The Institution of Engineering and Technology (IET), London, 2001. (Reprinted 2006)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50