Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству
Акроним 13М071ООА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драган Олћан
ас. Јована Перовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Детаљно упознавање са оптимизационим алгоритмима који се најчешће користе у инжењерству.
Исход предмета Оспособљавање за практичну примену оптимизационих алгоритама у инжењерским проблемима и научно-истраживачком раду.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед појмова и представљање основне теорије решавања система нелинеарних једначина на које се своде оптимизациони алгоритми у инжењерству. Поделе оптимизационих алгоритама. Случајно претраживање, систематско претраживање, градијентни метод, симплекс алгоритам, генетски алгоритам, симулирано каљење, кретање јата. Парето фронт и његово одређивање.
Садржај практичне наставе Индивидуални пројекти.
Литература
1Z. Michalewicz, D.B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics, Springer; 2nd edition, 2004., Z. Michalewicz, D.B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics, Springer; 2nd edition, 2004.
2D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley Professional, 1989., D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley Professional, 1989.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, тестови, домаћи задаци и индивидуални пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 70 Писмени испит 30
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари