Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Испитивање електромагнетске компатибилности
Акроним 13М071ИЕК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Драган Олћан
ас. Јелена Динкић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Детаљно упознавање са актуелним стандардима електромагнетске компатибилности (ЕМК). Оспособљавање за практичну примену најчешће коришћених европских стандарда за електромагнетску компатибилност.
Исход предмета Практично овладавање лабораторијском опремом и мерним поступцима који се користе за проверу задовољавања стандарда електромагнетске компатибилности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Детаљан приказ стандарда електромагнетске компатибилности. Компатибилност са електроенергетском мрежом. Радиофреквенцијска имуност. Радиофреквенцијска емисија.
Садржај практичне наставе Рачунарскe симулацијe. Сагледавање практичних и теоријских поставки испитивања електромагнетске компатибилности кроз електромагнетске симулације на рачунару.
Рад у ЕМК лабораторији.
Литература
1А. Ђорђевић, Д. Олћан, Испитивање електромагнетске компатибилности, Академска мисао, Београд, 2012., A. Đorđević, D. Olćan, Electromagnetic Compatibility Testing, Academic Mind, Belgrade, 2012.
2T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007., T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 3
Методе извођења наставе Предавања, симулације на рачунару и рад у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 70 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0