Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Формирање микроталасних слика
Акроним 13М071ФМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Марија Стевановић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Марија Стевановић
ас. Јелена Динкић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са добијањем слике и испитивањем параметара непознатог објекта помоћу електромагнетских мерења. Представљање основних техника инверзног расејања у временском и фреквенцијском домену. Приказивање практичних примена ове области у неинвазивном испитивању материјала и медицинској дијагностици. Пружање увида у савремене микроталасне системе који се користе за добијање слике.
Исход предмета Стицање теоријског и практичног знања које омогућава студенту самостално формулисање и решавање проблема из области формирања микроталасних слика и инверзног расејања. Разумевање принципа рада типичних мерних система који се користе за добијање слике и испитивање састава непознатих објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Електромагнетско расејање. Инверзно електромагнетско расејање. Математички модели и мерне конфигурације који се користе за добијање слике на основу електромагнетских мерења. Основне технике за реконструкцију. Примене. Мерни уређаји и системи.
Садржај практичне наставе Пројекти студената.
Литература
1M. Pastorino, Microwave imaging, Wiley, 2010., M. Pastorino, Microwave imaging, Wiley, 2010.
2W. C. Chew,Waves and Fields in Inhomogenous Media, Wiley - IEEE Press, 1999., W. C. Chew,Waves and Fields in Inhomogenous Media, Wiley - IEEE Press, 1999.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, као и самостални пројекти студената помоћу рачунара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 30
Практична настава 40 Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари