Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање нуклеарним реактором
Акроним 13М061УНР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Овладавање знањима из управљања фисионим нуклеарним реактором
Исход предмета Познавање физике и технике управљања фисионим нуклеарнимн реактором на високом математичком нивоу и сложеним математичким моделима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Критичност. Тачкаста кинетика. Одзив реактора на реактивност. Једначина инверзних часова. Линеаризација нелинеране кинетике. Просторно зависна кинетика реактора. Динамика нуклеарног реактора. Коефицијенти реактивности. Одвођење топлоте из реактора. Затровање нуклеарног реактора. Модел кинетике реактора са температутрним повратним спрегама. Динамика кључајућих реактора. Стабилност. Сигурност.
Садржај практичне наставе Не
Литература
1M.A. Schultz, Control of Nuclear Reactors and Power Plants, 2nd edition, McGraw Hill (1961)., M.A. Schultz, Control of Nuclear Reactors and Power Plants, 2nd edition, McGraw Hill (1961).
21. Nuclear Reactor Theory by George I. Bell, Krieger Publishing Company; New Ed edition (June 1979), 1. Nuclear Reactor Theory by George I. Bell, Krieger Publishing Company; New Ed edition (June 1979)
3Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001), Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70