Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија нуклеарних реактора
Акроним 13М061ТНР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Овладавање знањима из физике и технике фисионих нуклеарних реактора.
Исход предмета Познавање физике и технике нуклеарних реактора на високом математичком нивоу и сложеним математичким моделима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нуклеарне интеракције. Фисија. Ефикасни пресеци и ENDF/B база података. Транспортна теорија неутрона. Вишегрупне методе. ПН, СН и дифузиона апроксимација Болцманове једначине. Интегрална једначина. Монте Карло метод. Неутронска ланчана реакција. Критичност реактора. Статика реактора. Дизајн реактора. Кинетика и динамика реактора. Ефекти затровања и изгарања горива. Одвођење топлоте из реактора.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
11. Nuclear Reactor Theory by George I. Bell, Krieger Publishing Company; New Ed edition (June 1979) , 1. Nuclear Reactor Theory by George I. Bell, Krieger Publishing Company; New Ed edition (June 1979)
22. Kazys Almenas and Richard Lee, Nuclear Engineering: an introduction, 566 pages, Springer-Verlag, ISBN 0-387-53960-3, 1992. Includes 1 computer disk of simple codes. McMaster Thode Library call number TK 9145.A44, 2. Kazys Almenas and Richard Lee, Nuclear Engineering: an introduction, 566 pages, Springer-Verlag, ISBN 0-387-53960-3, 1992. Includes 1 computer disk of simple codes. McMaster Thode Library call number TK 9145.A44
33. Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001)., 3. Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30