Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Судари и транспортни процеси у јонизованим гасовима
Акроним 13М061СТПГ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен испит: Електромагнетика или Физичка електроника гасова и плазме
Циљ предмета Упознавање са физичким основама физике плазме: атомски и молекулски енергијски нивои и судари. Tранспорт наелектрисаних честица у јонизованим гасовима, пробојем и електричним пражњењима у гасовима. Mоделовање и применама плазме.
Исход предмета Познавање основа физике атома и молекула, судара и транспорта у јонизованим гасовима, експерименталних техника, гасних пражњења и пробојa у гасовим. Познавање могућих технологија базираних на примени плазме.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Aтомски и молекулски енергијски нивои, судари атомских честица, транспорт наелектрисаних честица, Болцманова једначина и Монте Карло симулације, флуидни,хибридни и кинетички модели плазме, пробој у гасовима,примене плазме: нагризање, имплантација, нитридизација, нанотехнологије.
Садржај практичне наставе Eксперименти и демонстрације: извори плазме, плазма третман материјала, симулације плазме. Демонстрације и експерименти ће сe обављати у лабораторијама ЕТФ-a и Института за физику према могућностима, посебно ће се приказати низ примена плазме попут третмана полимера, текстила и метала.
Литература
1T. Makabe i Z. Lj. Petrović Plasma electronics, Taylor and francis 2007, T. Makabe i Z. Lj. Petrović Plasma electronics, Taylor and francis 2007
2Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, Michael A. Lieberman and Allan J. Lichtenberg, John Wiley and Sons, New York, 2005 Second Edition, Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, Michael A. Lieberman and Allan J. Lichtenberg, John Wiley and Sons, New York, 2005 Second Edition
3Raizer YP, Gas discharge physics, Springer-Verlag, Berlin, 1991, Raizer YP, Gas discharge physics, Springer-Verlag, Berlin, 1991
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, дискусија литературе, самостално изучавање литературе и семинари, учешће у демонстрацијама и лабораторијским вежбама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 0
Практична настава 20 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 10