Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Силицијумска фотоника
Акроним 13М061СИФО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Петар Матавуљ
проф. др Горан Машановић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Петар Матавуљ
проф. др Горан Машановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема, пожељан предуслов је положен испит: Оптоелектроника.
Циљ предмета 1) Упознавање студената са силицијумском фотоником и приступом на коме се заснива.
2) Изучавање физике силицијумских интегрисаних компоненти на микро и нано нивоу.
3) Упознавање са развијеним интегрисаним направама и градивним оптоелектронским блоковима, њиховом структуром, принципима рада и перформансама.
4) Уочавање нових стуктура и будућег правца развоја силицијумске фотонике.

Исход предмета Очекује се да студент: 1) стекне основна знања из физике интегрисаних оптоелектронских компоненти,
2) упозна постојеће силицијумске оптоелектронске направе.
3) сагледа отворена питања и уочи проблеме које треба решити ка постизању оствариве јефтине оптоелектронске интеграције.
4) упозна се са истраживачким радом у области силицијумске фотонике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Силицијумски фотонски таласоводи.Пасивне силицијумске фотонске направе. Фотонске резонантне структуре. Оптички модулатори и извори у силицијумским фотонским колима. Детектори за силицијумску фотонику. Интеграција. Примене.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Graham T. Reed and Andrew P. Knights. Silicon Photonics: An Introduction, John Wiley & Sons Ltd., 2004. (ISBN 0-470-87034-6), Graham T. Reed and Andrew P. Knights. Silicon Photonics: An Introduction, John Wiley & Sons Ltd., 2004. (ISBN 0-470-87034-6)
2Graham T. Reed. Silicon Photonics: The State of the Art, John Wiley & Sons, 2008. (ISBN 978- 0470-02579-6) , Graham T. Reed. Silicon Photonics: The State of the Art, John Wiley & Sons, 2008. (ISBN 978- 0470-02579-6)
3Lorenzo Pavesi and Gerard Guillot. Optical Interconnects: The Silicon Approach, Springer, 2006. (ISBN 978-3540-28910-4), Lorenzo Pavesi and Gerard Guillot. Optical Interconnects: The Silicon Approach, Springer, 2006. (ISBN 978-3540-28910-4)
4Erich Kasper and Jinzhong Yu. Silicon-Based Photonics, CRC Press, 2011. (ISBN 978-9814-30324-8), Erich Kasper and Jinzhong Yu. Silicon-Based Photonics, CRC Press, 2011. (ISBN 978-9814-30324-8)
5Horst Zimmermann. Integrated Silicon Optoelectronics, second edition, Springer, 2010. (ISBN 978-3-642-01520-5), Horst Zimmermann. Integrated Silicon Optoelectronics, second edition, Springer, 2010. (ISBN 978-3-642-01520-5)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Теоријска предавања и руковођење студената у изради пројекта са презентацијом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари