Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Спинтроника
Акроним 13М061С
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са концептом спина електрона. Упознавање са основним принципима спинтроничких направа. Увођење појма магнетских полупроводника. Упознавање са постојећим применама спинтронике у изради МРАМа и логичких кола.
Исход предмета Изучавањем овог предмета студент се упознаје са основним концептима нове научне дисциплине у којој је носилац информације спин електрона. Предмет припрема студента за разумевање и прихватање нових технологија које свој рад базирају на спинтроници.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Квантно-механичко разматрање спина. Спин у полупроводницима. Рашба и Дрезелхаус ефекат. Феромагнетски III-V полупроводници и њихове хетероструктуре. Ињекција спина и транспорт. Кохеренција и прецесија спина. Оптичка манипулација и чување спинске кохеренције. Кјубит. Гигантска магнетоотпорност.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Дејан Гвоздић:"Увод у спинтронику", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1s/?p=materijali, Dejan Gvozdić:"Introduction to spintronics", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1s/?p=materijali
2J. Fabian, A. Matos-Abiague, C. Ertler, P. Stano, I. Zutic, "Semiconductor Spintronics," Acta Physica Slovaca 57, 565 (2007), J. Fabian, A. Matos-Abiague, C. Ertler, P. Stano, I. Zutic, "Semiconductor Spintronics," Acta Physica Slovaca 57, 565 (2007)
3U.Ekenberg and D.M. Gvozdić, Chapter 11: „Spin Splitting in Modulation-Doped Semiconductor Quantum Wells,“ in "Quantum Wells: Theory, Fabrication and Applications," Nova Science Publishers, 2009;, U.Ekenberg and D.M. Gvozdić, Chapter 11: „Spin Splitting in Modulation-Doped Semiconductor Quantum Wells,“ in "Quantum Wells: Theory, Fabrication and Applications," Nova Science Publishers, 2009;
4D.D.Awschalom, D.Loss, N.Samarth: "Semiconductor Spintronics and Quantum Computation", Springer, 2002., D.D.Awschalom, D.Loss, N.Samarth: "Semiconductor Spintronics and Quantum Computation", Springer, 2002.
5Supriyo Bawdyopadhyay, Marc Gahay, "Introduction to spintronics," CRC Press, 2008., Supriyo Bawdyopadhyay, Marc Gahay, "Introduction to spintronics," CRC Press, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 0
Методе извођења наставе Предмет се изводи путем предавања. Део активности спроводе и сами студенти кроз припрему пројекта са презентацијом или кроз израду научног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70