Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола
Акроним 13М061ПИК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јасна Црњански
проф. др Горан Машановић
проф. др Милан Машановић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јасна Црњански
доц. др Марко Крстић
ас. Ангелина Тотовић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јасна Црњански
доц. др Марко Крстић
ас. Ангелина Тотовић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са техникама, софтверским алатима, лабораторијским инструментима и експерименталним поставкама потребним за моделовање, пројектовање и карактеризацију пасивних фотонских интегрисаних направа.
Исход предмета Кроз реализацију пројектних задатака који ће подразумевати коришћење комерцијалних софтверских алата за моделовање и пројектовање пасивних интегрисаних кола, као и лабораторијску карактеризацију фабрикованих направа, студенти ће бити практично оспособљени за рад у савременим истраживачко-развојним центрима за интегрисану фотонику.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теоријске основе пасивних интегрисаних уређаја (таласовод, кривина, ММИ, МЗИ, прстенасти резонатор). Софтвер за моделовање фотонских интегрисаних кола. Основе технолошких процеса и ограничења у фабрикацији. Софтверски алати и принципи пројектовања маске. Експерименталне поставке и лабораторијска инструментација за карактеризацију. Примене у фотонским комуникацијама, биофотоници, сензорима...
Садржај практичне наставе Пројектни задатак обухвата нумерички прорачун параметара и моделовање градивних елемената, пројектовање маске, експерименталну карактеризацију, обраду резултата и презентацију. Рад у лабораторији подразумева упознавање са инструментацијом и експерименталним поставкама, реализацију специфичних програмских решења у циљу аутоматизације мерења и експерименталну карактеризацију пројектованих направа.
Литература
1Laurent Vivien & Lorenzo Pavesi "Handbook of Silicon Photonics," CRC press 2013 (ISBN 978-1439836101)
2Larry A. Coldren, Scott W. Corzine, Milan L. Mashanovitch, "Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits," 2nd edition Wiley 2012 (ISBN 978-0470484128)
3Graham T. Reed & Andrew P. Knights, "Silicon Photonics: an Introduction", Wiley 2004 (ISBN 978-0470870341)
4Sami Franssila "Introduction to Microfabrication" 2nd edition, Wiley 2010 (ISBN 978-0-470-74983-8)
5Clifford Pollock & Michal Lipson "Integrated Photonics", Springer 2010 (ISBN 978-1441953988)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 0.5 1.5
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, практична настава која подразумева израду пројектног задатка (прорачун, моделовање и пројектовање пасивног фотонскох интегрисаног кола) и лабораторијска карактеризација пројектоване направе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава 70 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари