Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање активних фотонских интегрисаних кола
Акроним 13М061ПАФК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
проф. др Милан Машановић
доц. др Јасна Црњански
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јасна Црњански
доц. др Марко Крстић
ас. Ангелина Тотовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са пројектовањем полупроводничких ласера и фотонских интегрисаних кола. Стицање знања из метода анализе, синтезе и експерименталног испитивања својстава таласовода, оптичких пасивних и активних компоненти, и из области пројектовања, моделирања и експерименталног испитивања својстава епитаксијалних структура. Упознавање студената са мерењем и карактеризацијом фотонских кола.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да разумеју принципе полупроводничких ласера и фотoнских интегрисаних кола, буду способни да пројектују и експериментално испитају основна својства разних врста полупроводничких ласера и фотонских интегрисаних кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Огледала и резонатори за полупроводничке ласере. Методе анализе и прорачун модова у полупроводничким таласоводима. Фотонична интегрисана кола. Ласери (ДФБ, ДБР, ласери променљиве таласне дужине, екстерно-модулисани ласери), пасивне компоненте, таласоводне фотодиоде, трансивери и триплексери, фотонична кола за кохерентне оптичке системе. Основна мерења и методе карактеризације фотоничних кола
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Larry Coldren, Scott Corzine, Milan Mašanović, "Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits," Wiley 2012., Larry Coldren, Scott Corzine, Milan Mašanović, "Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits," Wiley 2012.
2Nadir Dagli, "High-Speed Photonic Devices", Nadir Dagli, "High-Speed Photonic Devices"
3Kaminow, Li, Wilner "Optical Fiber Telecommunications V A: Components and Subsystems", Kaminow, Li, Wilner "Optical Fiber Telecommunications V A: Components and Subsystems"
4Chen, Murphy "Broadband Optical Modulators: Science, Technology, and Applications", Chen, Murphy "Broadband Optical Modulators: Science, Technology, and Applications"
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе. Под практичном наставом подразумева се израда одговарајућег броја домаћих задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0