Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Органска оптоелектроника
Акроним 13М061ОРОЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Петар Матавуљ
доц. др Јована Гојановић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јована Гојановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема, пожељан предуслов је положен испит: Оптоелектроника
Циљ предмета 1) Упознавање студената са органским полупроводницима као модерним оптоелектронским материјалима.
2) Изучавање физике органских полупроводника.
3) Упознавање студената са органским оптоелектронским направама, њиховом структуром, принципима рада и перформансама.
4) Дефинисање основних праваца даљег развоја у области органске оптоелектронике.
Исход предмета Очекује се да студент: 1) стекне основна знања из физике органских полупроводника, 2) упозна постојеће органске оптоелектронске направе 3) сагледа отворена теоријска питања која треба решити и практичне проблеме са којима се треба изборити на путу даљег напретка у области органске оптоелектронике и 4) изврши одговарајући истраживачки рад у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Физика молекула. Органски материјали на бази малих молекула. Коњуговани полимери. Органске LED. Органски полупроводнички ласери. Органске соларне ћелије.Органски фотодетектори. Изабране теме.
Садржај практичне наставе Студијски истраживачки рад у области органске оптоелектронике.
Литература
1H. Hacen, H. C Wolf, Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry:Introduction to Experiments and Theory, Springer, 2004., H. Hacen, H. C Wolf, Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry: Introduction to Experiments and Theory, Springer, 2004.
22) M. Pope, C. E. Swenberg, Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, Oxford University Press, 1999. , 2) M. Pope, C. E. Swenberg, Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, Oxford University Press, 1999.
3S-S Sun, L. R. Dalton, Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices, CRC Press, 2008., S-S Sun, L. R. Dalton, Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices, CRC Press, 2008.
4Z. H. Kafafi, Organic Elektroluminescence, CRC Press, 2005., Z. H. Kafafi, Organic Electroluminescence, CRC Press, 2005.
5C. J. Brabec, V. Dyakonov, J. Parisi, N. S. Sariciftci, Organic Photovoltaics, Springer,2003., C. J. Brabec, V. Dyakonov, J. Parisi, N. S. Sariciftci, Organic Photovoltaics, Springer,2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Теоријска предавања и руковођење студената у изради пројекта са презентацијом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари