Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала
Акроним 13М061ОООМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Оливера Цирај-Бјелац
доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознаје студенте са физичким, технолошким и законским аспектима обраде и одлагања токсичних и радиоактивних отпадних материјала.
Исход предмета Оспособљава студенте за обраду и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Општи појмови о радиоактивном материјалу: врсте, количине, стања. Стање у свету и код нас. Технологије обраде: разблаживање, концентрисање, хемијска обрада, јонска измена, евапорација, имобилизација. Методе испитивања квалитета солидификованих форми. Привремено одлагање. Трајно одлагање: природне локације, инжењерске баријере. Одлагалишта у свету. Сигурност одлагалишта.
Садржај практичне наставе Прати теме покривене теоријском настевом.
Литература
1П. Осмокровић, С. Марковић, Ј. Раичевић: Заштита од зрачења, скрипта;, P. Osmokrović, S. Marković, J. Raičević: Radiation protection, lecture notes;
2James Saling: Radioactive Waste Management, CRC, 2001., James Saling: Radioactive Waste Management, CRC, 2001.
3Raymond Leroy Murray, Kristin L. Manke: Understanding Radioactive Waste, Battelle Press, 2003., Raymond Leroy Murray, Kristin L. Manke: Understanding Radioactive Waste, Battelle Press, 2003.
4Y. S. Tang: Radioactive Waste Management, Taylor & Francis, 1990., Y. S. Tang: Radioactive Waste Management, Taylor & Francis, 1990.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе 30 часова предавања + 30 часова рачунских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30