Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM)
Акроним 13М061ОММ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Петар Матавуљ
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема, пожељан предуслов Оптичке мреже (ОФ4ОМ или ОТ4ОМ)
Циљ предмета 1) Упознавање студената са WDM технологијом.
2) Објашњење функционисања модерних оптоелектронских направа које се користе у WDM мрежама.
3) Упознавање студената са мерним техникама и опремом која се користи у WDM мрежама.
4) Имплементација DWDM мрежа.
Исход предмета Очекује се да студенти:
1) упознају модерну технологију,
2) стекну сазнања о функционисању, конструкцији и одржавању и
3) овладају мерним методама и инструментацијом која се користи за одржавање и отклањање кварова,
у WDM мрежама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пораст оптичког преноса података. WDM пренос сигнала: слабљење, дисперзија и нелинеарни ефекти. WDM у оптичким мрежама: елементи мреже, оптоелектронске (OETN) и оптичке транспортне мреже (OTN). Предности WDM у односу на SONET/SDH. Mерења у WDM мрежама. Експерименталне мреже: HORNET и друге.
Садржај практичне наставе Посета предузећима која развијају WDM технологију.
Литература
1Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама - (D)WDM, скрипта, П. Матавуљ, Електротехнички факултет у Београду, 2011., Wavelenght division multiplexing optical networks - (D)WDM, lecture notes, P. Matavulj, Faculty of Electrical Enginering, Belgrade, 2011.
2Stamatios V. Kartalopoulos: DWDM – Networks, Devices and Technology, John Wiley &Sons, 2001., Stamatios V. Kartalopoulos: DWDM – Networks, Devices and Technology, John Wiley &Sons, 2001.
3Achyut K. Dutta and Niloy K. Dutta and Masahiko Fujiwara: WDM Technologies: Active Optical Components, Elsevier Science (USA), 2002., Achyut K. Dutta and Niloy K. Dutta and Masahiko Fujiwara: WDM Technologies: Active Optical Components, Elsevier Science (USA), 2002.
4Guide to WDM Technology and Testing, EXFO, Electro-Optical Engineering Inc., 2000., Guide to WDM Technology and Testing, EXFO, Electro-Optical Engineering Inc., 2000.
5Оптичке приступне мреже, скрипта, Ј. Радуновић, П. Матавуљ, Академска мисао, 2004., Optical access networks, lecture notes, J. Radunović, P. Matavulj, Academic Mind, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Tеоријска настава (колоквијум 50 + писмени испит 50); пројектни задаци или истраживачки рад (пројекат или публикован рад 70 + усмени испит или презентација рада 30).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари 0