Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нуклеарна енергетика
Акроним 13М061НЕГ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Студенти се упознају са принципима рада нуклеарних реактора и њиховим технолошким напретком.
Исход предмета Студенти су оспособљени да у пракси примене концепте нуклеарног инжењеринга.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нуклеарни процеси. Неутронски процеси. Ланчана реакција фисије. Нуклеарно гориво. Топлотни процеси у нуклеарном реактору. Типови реактора. Генерације реактора. Управљање нуклеарно енергетским постројењем. Сигурност и заштита. Изградња нуклеарних електрана. Економски показатељи.
Садржај практичне наставе Прате теме које се излажу на часовима теоријске наставе.
Литература
1Драгослав Поповић, Нуклеарна енергетика, Научна књига, Београд, 1978., D. Popovic, Nuklear Power Engineering, Naucna knjiga, Belgrade, 1978.
2Kenneth D. Kok, Nuclear Engineering Handbook, CRC PressINC, 2009., Kenneth D. Kok, Nuclear Engineering Handbook, CRC PressINC, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова раунских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30