Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Методологија научног рада
Акроним 13М061МНР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелена Радовановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета Методологија научног рада је да се студентима прикаже научни метод и покаже поступак како се научно откриће претвара у научно дело (чланак, монографија, теза) спремно за објављивање.
Исход предмета Студент би требало да стекне вештину писања научног чланка или тезе, односно научног пројекта.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Курс је подељен на следеће лекције: Принципи научног рада; Приступ научној литератури; Анализа и презентација података; Писање научног чланка; Преписка са уредником; Писање научних пројеката.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1З.В. Поповић: "Како написати и објавити научно дело", Академска мисао, Београд, 2004., Z.V. Popović: How to write and publish a scientific paper, Academic Mind, Belgrade, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 0
Методе извођења наставе предавања и израда пројекта у форми научног рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 50