Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Метрологија и мерни рачунарски системи
Акроним 13М061ММРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Вујисић
доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ковиљка Станковић
доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са: савременим начином обраде и приказивања мерних резултата у складу са међународним стандардима; статистичким методама анализе мерних резултата; стандардним и квантно-механичким методама практичног остваривања јединице SI.
Исход предмета Изражавање мерне несигурности у складу са међународним стандардима и прописима. Избор адекватне мерне опреме. Умрежавање програмабилних инструмената помоћу различитих индустријских протокола. Употреба персоналног рачунара као мерног инструмента.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Међународни метролошки систем. Изражавање мерне несигурности у складу са међународним стандардима и прописима. Дефиниције основних и изведених јединица SI и њихова реализација. Савремене тенденције развоја мерне инструментације. Aутоматизације процеса мерења применом рачунара и микропроцесора.
Садржај практичне наставе Изражавања мерне несигурности за случај мерења неелектричних и електричних величина. Принципи апсолутне реализације основних и изведених јединица SI. Програмабилни мерни инструменти и индустријски стандарди за њихово повезивање. Примена персоналног рачунара као мерно-аквизиционог инструмента.
Литература
1П. Осмокровић, М. Вујисић, К. Станковић - Мерна несигурност (Академска мисао, Београд, 2009), P. Osmokrović, M. Vujisić, K. Stanković - Measurement uncertainty (Academic Mind, Belgrade, 2009)
2Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (BIPM,ISO,OIEML, Paris, 1995), Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (BIPM,ISO,OIEML, Paris, 1995)
3Д. Станковић - Физичко техничка мерења (сензори) (Универзитет у Београду, 1997), D. Stanković - Physical technical measurements (sensors) (University of Belgrade, 1997)
4Одабрана поглавља из метролошких монографија., Chosen chapters in metrology monographs
5В. Дрндаревић - Персонални рачунари у системима мерења и управљања (Академска мисао, Београд, 2003), V. Drndarević - Personal computers in the systems of measurement and control (Academic Mind, Belgrade, 2003)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0