Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделовање микроелектронских направа
Акроним 13М061ММН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Петричевић
доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Од студената се очекује да кроз израду пројеката примене знање са предавања на конкретним проблемима микроелектронских направа. Потенцијални исход би укључивао и публиковање радова у домаћим и међународним часописима.
Исход предмета Студент је оспособљен да имплементира модел микроелектронске направе на адекватном нивоу детаља који обезбеђује коректан резултат симулације. Студент је информисан о CAD/CAE софтверу на тржишту и његовим компаративним предностима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање микроелектронских направа на више нивоа. Компаративна анализа микро и макро модела и разлика у резултатима симулације. Моделовање сложених оптоелектронских направа на микроелектронском нивоу. Моделовање произвољних аналогних направа. Симулација електронских кола у комбинованом сигналу. Моделовање ожичења на нивоу интегрисаних кола и штампане плоче.
Садржај практичне наставе израда пројеката и оформљење научних радова
Литература
1S.Selberherr, "Analysis and Simulation of Semiconductor Devices". Springer-Verlag, Wien, 1985.год., S.Selberherr, "Analysis and Simulation of Semiconductor Devices". Springer-Verlag, Wien, 1985.год.
2Р.Рамовић, "Анализа и моделовање попупроводничких направа", (скрипта), ауторско издање, Београд, 1993.год., R. Ramović, "Analysis and modeling of semiconductor devices" (lecture notes), Belgrade, 1993.
3Р.Рамовић, Р. Шашић, "Анализа и моделовање униполарних транзистора малих димензија", Dineh, Београд, 1999.год., R. Ramović, R. Šašić, "Analysis and modeling of unipolar transistors of small dimensions", Dineh, Belgrade, 1999.god.
4D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.год., D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.год.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Практична настава на софтверским пакетима, израда самосталних пројеката, презентација пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70