Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Медицинска информатика
Акроним 13М061МИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Програм предмета МИ упознаје студенте са основним принципима систематског и стандардизованог формирања и коришћења релевантних информација у здравству.
Исход предмета Оспособљава студенте за коришћење нових технологија у медицинској информатици: формирање електронског здравственог картона, приступ информацијама, претраживање и проналажење жељене информације, обезбеђивање приватности, сигурности и заштите информација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Биомедицински подаци и сигнали. Електронски здравствени картон. Обрада и стандардизација медицинских информација. Архивирање података. Базе података и претраживање информација. Институциони информациони системи: болнички, радиолошки, фармаколошки информациони систем. Успостављање медицинске информатичке мреже. Предности коришћења медицинске информатичке мреже.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе и вежбе уз примену рачунара, где се добијају практична знања о медицинској информатици.
Литература
1http://www.centc251.org, http://www.centc251.org
2http://isotc.iso.ch/livelink/, http://isotc.iso.ch/livelink/
3http://medical.nema.org/dicom.html, http://medical.nema.org/dicom.html
4Paul Taylor, From Patient Data to Medical Knowledge, Blackwell Publishing Ltd, 2006, Paul Taylor, From Patient Data to Medical Knowledge, Blackwell Publishing Ltd, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци и семинарски рад-пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 30