Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Индустријски видео системи
Акроним 13М061ИВС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Марко Барјактаровић
проф. др Слободан Петричевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Барјактаровић
проф. др Слободан Петричевић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са применама индустријских видео система и практичним проблемима који се јављају приликом њиховог дизајна и реализације.
Исход предмета Оспособљеност студената за дефинисање техничких захтева и интеграцију индустријског видео система са производним процесом.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Карактеристике ока. Увод у дизајн и реализацију индустријских видео система (ИВС). Значај осветљења за ИВС. Извори светлости. Интеракција светлости и испитиваних предмета. Начини осветљавања предмета. Пројектовање система за осветљење. Оптичке компоненте ИБС - филтри и сочива. Камере - типови сензора, интерфејси, параметри рада, окидање, шум. Калибрација камере - математички модел. Несигурност мерења димензија објеката. Алгоритми обраде слике. Издвајање карактеристика објеката. Класификација испитиваних предмета. Примери реализованих ИВС.
Садржај практичне наставе Рeшавање изабраних проблема коришћењем C++ програмског окружења и OpenCV библиотеке функција.
Литература
1A. Hornberg, "Handbook of Machine Vision", Wiley, 2006.
2E. R. Davies, "Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities 4th", Academic Press Elsevier, 2012.
3F. Heijden, "Image Based Measurement Systems: Object Recognition and Parameter Estimation", Wiley, 1994.
4R. Laganière, "OpenCV 2 Computer Vision Application Programming Cookbook", Packt Publishing, 2011.
5D. L. Baggio, S. Emami, D. M. Escrivá, K. Ievgen, N. Mahmood, J. Saragih, R. Shilkrot, "Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects", Packt Publishing, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунару, истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 30 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30