Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физика плазме
Акроним 13М061ФП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јован Цветић
ас. мс Милан Игњатовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Курс Електромагнетике или курс Физичке електронике гасова и плазме
Циљ предмета Овај курс је наставак курса Физичке електронике гасова и плазме. Бави се сложеним нелинеарним процесима у плазми. Циљ курса је да се студент упозна са разноврсном применом плазме у теорији и пракси и припреми за израду доктората из ове области.
Исход предмета Овладавање техникама нумеричке симулације сложених физичких процеса у плазми, вештина генерисања плазме и рада са високим напонима и импулсима у лабораторији, овладавање техникама производње и одржавања вакуума.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Таласи у плазми, дифузија и отпорност плазме, кинетичка теорија плазме, BGK и Van Kampen-ови модови, Ландау-ово слабљење, слојеви, јонско акустички ударни таласи, нелинеарно Ландау-ово слабљење, контролисана фузија, плазмони у чврстом телу
Садржај практичне наставе Експериментални рад у лабораторији за Климатологију и екологију атмосфере на ЕТФ-у и у лабораторији за јонизоване гасове у Институту за физику у Земуну, рад на пројектима у научно-истраживачком центру на ПМФ-у.
Литература
1Bittencourt "Plasma Physics", Bittencourt "Plasma Physics"
2F. Chen "Introduction to plasma physics and controlled fusion", F. Chen "Introduction to plasma physics and controlled fusion"
3S.Pesic "Talasi u plazmi", S.Pesic "Waves in plasma"
4Swanson D.G. "Plasma waves", Swanson D.G. "Waves Plasma"
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, пројекат везан за нумеричке симулације у плазми, практичан рад на изради научно-истраживачке опреме.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 20
Семинари 40