Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Елементи нанооптике и нанофотонике
Акроним 13М061ЕНН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Тадић
доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Тадић
доц. др Владимир Арсоски
ас. мс Никола Вуковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са концептима електромагнетске оптике, нанооптике и нанофотонике, са нагласком на савремене трендове и најновије резултате истраживања. Упознавање с методама моделовања, микро- и нанофабрикације, карактеризације и примене нанофотоничких компоненти и структура.
Исход предмета Оспособљеност студената за примену концепата нанооптике и нанофотонике за решавање практичних проблема у разним областима електротехничких наука, од информатике до биомедицине.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у нанооптику и нанофотонику; дифракциони оптички елементи; фотонски кристали; оптика блиског поља : СНОМ и наноантене; подталасна оптика; метаматеријали с негативним индексом преламања; ЕОТ; интеракција светлости с наноструктурама; плазмоника и наноплазмоника; нетрадиционалне форме светлости
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе везане за градиво са теоријског дела
Литература
1B. Lourtioz et al, Photonic crystals, Springer, 2005, B. Lourtioz et al, Photonic crystals, Springer, 2005
2Z. Jakšić et al, Electromagnetic Metamaterials, Microwave Review, 2006, Z. Jakšić et al, Electromagnetic Metamaterials, Microwave Review, 2006
3P. Prasad, Nanophotonics, Wiley-Interscience, 2004, P. Prasad, Nanophotonics, Wiley-Interscience, 2004
4S. A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications, Springer 2007 , S. A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications, Springer 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе предавања, рачунска вежбања и демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30