Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дизајн наноелектронских квантних структура
Акроним 13М061ДНКС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелена Радовановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са најсавременијим трендовима у области квантних полупроводнички наноструктура и структура на бази метаматеријала (квантне јаме, квантно каскадни ласери, спински филтри, фотонски кристали).
Исход предмета Од студената се очекује да кроз израду пројеката примене знање са предавања на конкретним проблемима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Тунеловање електрона и електромагнетних таласа кроз баријеру. Карактеристична времена при тунеловању. Метаматеријали. Утицај Керове нелинеарности. Терахерцни квантни каскадни ласери. Самосагласни модел. Излазне карактеристике. Оптимизација спинских филтара у електричном и магнетном пољу.
Садржај практичне наставе израда пројеката и оформљење истраживачких радова
Литература
1 J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003., J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003.
2P. Harrison, "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010., P. Harrison, "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010.
3E. Rosensher, B. Vinter: Optoelectronics, University press, Cambridge, 2002., E. Rosensher, B. Vinter: Optoelectronics, University press, Cambridge, 2002.
4Z. Ikonić, V. Milanović: Poluprovodničke kvantne mikrostrukture, Univerzitet u Beogradu, 1997., Z. Ikonić, V. Milanović, "Semiconductor quantum microstructures", University of Belgrade Press, 1997.
5радови из часописа (нпр. Physical Review, IEEE Quantum Electronics, Journal of Applied Physics и сл.), Selected journal papers (Physical Review, IEEE Quantum Electronics, Journal of Applied Physics, etc.)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 0
Методе извођења наставе предавања, израда пројеката, рачунарске симулације, семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 50 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0