Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Специјални роботски системи
Акроним 13М051СРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознаје студенте са основним принципима роботике са посебним нагласком на улогу коју роботи и сродни уређаји могу имати у широј области медицине (дијагностика, терапија, рехабилитација)
Исход предмета Студенти се оспособљавају за учешће у развоју и коришћење роботских уређаја специјалне намене.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе ПРЕГЛЕД специјалних робота: роботи за транспорт; сервисни и персонални роботи; медицински роботски системи; други специјални системи. МОБИЛНИ РОБОТИ (са точковима и са више ногу). ХУМАНОИДНИ РОБОТИ. РОБОТСКИ СИСТЕМИ У МЕДИЦИНИ И ДЕФЕКТОЛОГИЈИ: протетички и ортотички уређаји.
Садржај практичне наставе Семинарски радови и домаћи задаци са проблемима из праксе.
Литература
1S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley., Related books and journals
2В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
3специфична књишка и часописна литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 2.0
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0