Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Неурално инжењерство
Акроним 13М051НИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милица Јанковић
доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милица Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов положени испити на академским дипломским студијама из области аквизиције и обраде медицинских сигнала
Циљ предмета Припрема за примену напредних технологија у медицини
Исход предмета Положен испит и урађен пројекат. Способност за истраживачки и инжењерски рад у области неуралних протеза.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физиологија примене електричне и магнетске стимулације у успостављању сензорно-моторних функција. Примена неуралних протеза за: побољшање слуха; реституцију визије; успостављање дисања и контролу апнее; контролу уринарних функција; реституцију покрета; остварење когнитивне повратне спреге.
Садржај практичне наставе Практични рад у Лабораторији и клиникама
Литература
1Popović, DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, Springer, 2000, London, U,.K, Popović, DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, Springer, 2000, London, U,.K
2Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York, Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе са консултацијама, самосталне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70