Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделирање система и процеса у организму
Акроним 13М051МСО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милица Јанковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милица Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов ОС3ССО или ОФ3ССО, ОС3АЕС или ОФ3АЕС
Циљ предмета Упознавање са техникама моделирање процеса у живом свету. Упознавање са методама идентификације параметара који одређују моделе процеса у живим системима. Упознавае са неаналитичким меодама моделирања живих система. Упознавање са техникама статистичких модела процеса у живом свету. Припрема за пројектовање система намењених применама у медицини.
Исход предмета Могућност развоја реалних модела и одређивања параматера који се могу користити у дијагностици или третману симптома у заједничком раду са лекарима. Могућност пројектовања система који могу да се користе у медицини за истраживање симптома и класификације стања испитаника.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физички и математички модели биомедицинских процеса и појава. Моделирање покрета (скелет, мишићи, нервни систем) применом континуалних и метода коначних стања. Моделирање једно и више компартментских система. Моделирање кардиоваскуларног система. Моделирање метаболичких процеса. Моделирање преношења акционих потенцијала. Моделирање расподеле електричног поља у ткиву. Моделирање покрета. Black box моделирање са примерима.
Садржај практичне наставе Моделирање процеса и система у организму на основу сигнала сниманих у лабораторији или клиници, естимација параметара модела и симулације.
Литература
1Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience, 1999, Springer-Verlag.
2Dunn S, Constantinides A, Moghe PV, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2005, Academic Press.
3Bronzino ЈD (еd.) The Biomedical Engineering Handbook, 2006, Third Edition - 3 Volume Set, (Biomedical Engineering Handbook, Third Edition), CRC PRess.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе и рад у лабораторији. Мерења у циљу прикупљања података за симулације и симулације система и процеса у организму на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 60