Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Савремени мерни системи
Акроним 13М041СМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вујо Дрндаревић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Рајовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Познавање основа електронике и микропроцесора. Познавање основа архитектуре рачунара и програмирања.
Положен испит "Електронски мерни системи" (ОЕ4ЕМС)
Циљ предмета Да се студенти масте студија упознају са правцима развоја модуларне инструментације и дистрибуираних индустријских fieldbus система.
Да се студенти оспособе за рад у области електронских мерењa, инструментације и мерних система у индустрији и научно-истраживачким организацијама.
Исход предмета По завршетку овог предмета студенти би требало да умеју да анализирају, пројектују и интегришу хардвер и софтвер савременог модуларног или дистрибуираног мерног система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Системски приступ у пројектовању мерних система
Модуларни мерни системи: Мерни хардвер, кориснички интерфејс, повезивање; NIM, CAMAC, VME, VXI и PXI мерна инструментација
Дистрибуирани мерни системи: Интелигентни мерни претварачи, бежични и wеb сензори;
Fieldbus системи, комуникациони протоколи; IEEE 1451 серија стандарда; Индустријске мерне мреже
Софтвер мерних система.
Садржај практичне наставе Савремени сензори и интерфејсна кола
Сложени мерни системи. IEEE-488 базирани системи за мерење и тестирање
Дистрибуирани мерни системи на основи fieldbus магистрале
Мерни системи на основи Интернета
Архитектура, пројектовање и реализација wеb сензора
Архитектура, пројектовање и реализација бежичних сензора
Литература
1Дрндаревић В.,"Персонални рачунари у системима мерења и управљања", Академска мисао, Београд, 2003., Drndarević V, "PC in measurement and control systems", Academic thought, Belgrade, 2003.
2Doebelin E. O. "Measurement Systems", Application and Design, McGraw-Hill International, Fourth Edition, 1990., Doebelin E. O. "Measurement Systems", Application and Design, McGraw-Hill International, Fourth Edition, 1990.
3Jacob Fraden , Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer; 3rd ed. edition (December 4, 2003), Jacob Fraden , Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer; 3rd ed. edition (December 4, 2003)
4IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society, IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society
5Станковић Д., "Физичко-техничка мерења", Универзитет у Београду, 1997., Stankovic D., "Physical and technical measurements", University of Belgrade, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања у учионици уз коришћење презентација елемената мерних система
Вежбе у учионици, рачунарској лабораторији и лабораторији за електронику
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 20
Семинари 20