Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Синтеза електричних филтара
Акроним 13М041СЕФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Савладати теоријске основе аналогних електричних филтара. Коришћење рачунарских алата за пројектовање филтара.
Исход предмета Да се на основу захтева за рад уређаја дефинишу спецификације које филтер треба да задовољи, да изабере најбољу апроксимацију и технологију за имплементацију. Коришћењем алата да се испројектује филтер, уради симулација и оптимизација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Улога филтара у сложеним системима и уређајима. Избор апроксимационе функције и пројектовање коришћењем рачунарских алата. Реализација филтара (активни са операционим појачавачима, ОТА, SС, пасивни филтри, универзална филтарска интегрисана кола, програмабилна аналогна кола).
Садржај практичне наставе Коришћење стандардних рачунарских алата за пројектовање, анализу и симулацију рада електричних филтара.
Литература
1G. Moschytz, P. Horn, Active filter design handbook, John Wiley, New York, 1981., G. Moschytz, P. Horn, Active filter design handbook, John Wiley, New York, 1981.
2G. Daryanani, Principles of Active Network Synthesis and Design, John Wiley, New York, 1976., G. Daryanani, Principles of Active Network Synthesis and Design, John Wiley, New York, 1976.
3L. Paarmann, Design and Analysis of Analog Filters, Kluwer Academic Publishers Dordrecht 2003., L. Paarmann, Design and Analysis of Analog Filters, Kluwer Academic Publishers Dordrecht 2003.
4Anadigm, Software user manual (електронска верзија)., Anadigm, Software user manual (електронска верзија).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 0
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 40
Семинари 0