Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање дигиталних система
Акроним 13М041ПДС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Лазар Сарановац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студента са анализиом, пројектовањем и реализацијом сложених дигиталних системе.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да поставе одговарајуће спецификације, а затим да према задатим спецификацијама самостално пројектују, реализују и имплементирају дигиталне системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Методе пројектовања дигиталних система. Програмабилна процесорска језгра. АРМ процесор. Конфигурабилни процесори. Конфигурабилне периферије. Стандардне магистрале. Релизација система у једном чипу. Тестирање система.
Садржај практичне наставе Примери пројектовања дигиталних система.
Литература
1Jason Andrews, Co-verification of Hardware and Software for ARM SoC Design, Elsevier, 2005, Jason Andrews, Co-verification of Hardware and Software for ARM SoC Design, Elsevier, 2005
2Youn-Long Steve Lin, Essential Issues in SOC Design: Designing Complex Systems-on-Chip, Springer, 2006, Youn-Long Steve Lin, Essential Issues in SOC Design: Designing Complex Systems-on-Chip, Springer, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70