Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интегрисани вишепроцесорски системи
Акроним 13М041ИВС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Иван Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Страхиња Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Наменски рачунарски системи
Циљ предмета Циљ курса је упознавање студената са концептом развоја хардвера и софтвера интегрисаног вишепроцесорског система имплементираног на SoC FPGA платформи. Студенти ће стећи знања везана за процес пројектовања и развоја система базираног на вишепроцесорској архитектури, разматрати основне параметре који се користе у анализи перформанси система.
Исход предмета Стечена знања су применљива у области развоја сложених вишепроцесорских система за мерење, управљање и обраду података.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у паралелно процесирање, основни појмови, класификације и модели. Основне вишепроцесорске архитектуре, методологије у пројектовању система и примери примене. Карактеристике архитектура за паралелно процесирање, анализа перформанси.
Садржај практичне наставе Пракична настава укључује пројектовање хардвера и развој софтвера за конкретан вишепроцесорски систем базиран на FPGA платформи.
Литература
1Norm Matloff, Programming on Parallel Machines, eBook under Creative Commons license, 2013.
2Ahmed Amine Jerraya, Wayne Wolf, Multiprocessor Systems-on-chips, Morgan Kaufmann, Sept 2004.
3Ari Kulmala, Scalable Multiprocessor System-on-chip Architecture Design on FPGA, Tampere University of Technology, 2009.
4Creating Multiprocessor Nios II Systems, Altera corporation, 2011.
5R.S. Janka, Specification and Design Methodology for Real-Time Embedded Systems, Springer, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и практична настава. Израда самосталних студентских пројеката.
Фонд часова недељно: 2+2+0 часова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава 20 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 40
Семинари