Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интегрисана кола за комуникационе системе
Акроним 13М041ИКС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Душан Грујић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Душан Грујић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Проучавање архитектура и имплементација интегрисаних кола за примену у комуникационим системима. Оспособљавање студената за анализу и пројектовање интегрисаних примопредајника, применом аналитичких метода, симулатора електричних кола и електромагнетских симулатора. Упознавање студената са савременим флексибилним мултистандард архитектурама (Field Programmable RF) и методама дигиталне калибрације.
Исход предмета По завршетку предмета студенти ће бити оспособљени да:
- разумеју фундаментална и технолошка ограничења интегрисаних примопредајника,
- разумеју специфичности интегрисаних примопредајника,
- разумеју системске захтеве, и на основу њих самостално изаберу оптималну архитектуру и изведу спецификације интегрисаног кола,
- самостално пројектују и интегришу примопредајник на чипу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Фундаментална и технолошка ограничења. Анализа интегрисаног примопредајника, избор архитектуре и извођење спецификација блокова. Флексибилне архитектуре за дигиталну калибрацију и компензацију. Примена електромагнетских симулатора у пројектовању. Технике за компензацију паразитних елемената паковања. ESD заштита микроталасних интегрисаних кола. Интеграција чипа. Field Programmable RF (FPRF).
Садржај практичне наставе Вежбе се изводе на табли или помоћу презентација. Лабораторијске вежбе се изводе на рачунарима помоћу софтверског пакета Cadence Virtuoso.
Литература
1T. Lee, “The design and implementation of low-power CMOS radio receivers”, Springer; 2002
2S. Voinigescu, “High-Frequency Integrated Circuits”, Cambridge University Press, 2013
3B. Yarman, “Design of ultra wideband power transfer networks”, Wiley, 2010
4H. Darabi, “Radio Frequency Integrated Circuits and Systems,” Cambridge University Press, 2015
5Колекција радова из референтних стручних часописа, Papers from referent journals
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања. Вежбе на табли, презентације, интерактивно пројектовање. Преглед савремених остварења (state of the art). Лабораторијске вежбе на рачунарима. Самостални рад на изради пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 60