Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетска електроника 2
Акроним 13М041ЕЕ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет Енергетска електроника.
Циљ предмета Циљ предмета је да студенте оспособи да самостално анализирају, пројектују и реализују системе енергетске електронике. Обухваћени су прекидачки конвертори, резонантни конвертори и инвертори.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да према задатим спецификацијама самостално пројектују системе енергетске електронике, реализују их, анализирају применом рачунара и изврше потребна мерења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Усредњени модели конвертора код управљања импулсном ширинском модулацијом. Техника струјног програмирања. Дигитално управљање конверторима. Резонантни конвертори, синусоидална апроксимација и егзактна анализа. Квазирезонантни конвертори. Исправљачи са малим изобличењем улазне струје. Инвертори.
Садржај практичне наставе Рачунарска анализа конвертора, управљање конвертором и техника струјног програмирања. Квазирезонантни конвертор. Мерења на трофазном исправљачу.
Литература
1R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 2nd Ed., Kluwer, 2001, R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 2nd Ed., Kluwer, 2001
2N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Power electronics: converters, applications, and design, Wiley, 2003, N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Power electronics: converters, applications, and design, Wiley, 2003
3P. Pejovic, Three Phase Diode Rectifiers With Low Harmonics, Springer, 2007, P. Pejovic, Three Phase Diode Rectifiers With Low Harmonics, Springer, 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 0
Методе извођења наставе Предавања и рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40