Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитални VLSI системи
Акроним 13М041ДВС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Поповић Божовић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Поповић Божовић
ас. мс Страхиња Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов положен предмет Увод у пројектовање VLSI система
Циљ предмета Детаљније упознавање са "front end" и "back-end" методологијом пројектовања дигиталних VLSI система. Овладавање техникама ASIC пројектовања. Упознавање са техникама пројектовања интегрисаних система мале потрошње.
Исход предмета Дизајнирати, симулирати, имплементирати и тестирати задат дигитални систем коришћењем ASIC методологије пројектовања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Front-end дизајн: ASIC методологија, VHDL код за вишеструку употребу, ATPG. Пројектовање система на чипу. Логичка синтеза: конверзија кода, оптимизација, мапирање. Back-end дизајн: планирање лејаута, циљеви, ограничења. Рутирање. Симулација након израде лејаута. Пројектовање интегрисаних кола мале потрошње.
Садржај практичне наставе Имплементација једног дигиталног VLSI система веће сложености, од писања VHDL кода до имплементације на FPGA развојним плочама или реализације лејаута за ASIC.
Литература
1Белешке са предавања расположиве на сајту катедре/предмета, Notes from the lectures are available on the web page of the course
2M. John, S. Smith, "Application-Specific Integrated Circuits", A-Wesley, 1997., M. John, S. Smith, "Application-Specific Integrated Circuits", A-Wesley, 1997.
3S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997., S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
4J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003. , J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања - Power Point презентацијe. Практична настава се изводи кроз самосталан рад у лабораторији на изради задатог пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 60