Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитални процесори сигнала
Акроним 13М041ДПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Владимир Рајовић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Рајовић
ас. др Александра Лекић
ас. Владимир Петровић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Дигитална обрада сигнала
Циљ предмета У овом предмету студенти треба да се упознају са основним архитектурама, алатима за пројектовање софтвера и хардвера и имплементацијом система за дигиталну обраду сигнала на дигиталним процесорима сигнала и програмабилним FPGA чиповима.
Исход предмета После овог предмета студенти би требало да буду оспособљени за пројектовање система за дигиталну обраду сигнала који се реализују коришћењем специјализованих DSP чипова или на програмабилној FPGA платформи.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Архитектура интегрисаних дигиталних процесора сигнала.
Алати за развој софтвера и хардвера. Реализација алгоритама филтрирање и ДФТ на дигиталном процесору сигнала.
Хардверска реализација алгоритама дигиталне обраде сигнала у FPGA техници.
Системи са више учестаности одабирања и њихова примена.
Садржај практичне наставе Рад са алатима за развој софтвера за реализацију алгоритама на дигиталном процесору сигнала.
Рад са алатима за реализацију алгоритама дигиталне обраде сигнала у FPGA техници.
Литература
1Миодраг Поповић, Дигитални процесори сигнала, у електронској форми, http://tnt.etf.bg.ac.rs, Miodrag Popović, Digital signal processors, ebook available at http://tnt.etf.bg.ac.rs
2U. Meyer-Baese, Digital Signal Processing Using Field Programmable Gate Arrays, 3rd Ed., Springer Verlag, 2007, U. Meyer-Baese, Digital Signal Processing Using Field Programmable Gate Arrays, 3rd Ed., Springer Verlag, 2007
3Lars Wanhammar, DSP integrated circuits, Academic Press, 1999, Lars Wanhammar, DSP integrated circuits, Academic Press, 1999
4Миодраг Поповић, Дигитална обрада сигнала, Академска мисао, 2003, Miodrag Popović, Digital signal processing, Academic mind, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе предавања, лабораторијске вежбе, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50