Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аналогна интегрисана кола
Акроним 13М041АИК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Радивоје Ђурић
Никола Петровић дипл. инж. ел. и рач.
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Студенти ће моћи да пројектују аналогна кола коришћењем методологије структурисаног пројектовања.
Студенти ће моћи да пројектују CMOS аналогна кола коришћењем gm/ID методологије на транзисторском нивоу пројектовања.
Студенти ће моћи да анализирају и пројектују све типове операционих појачавача, струјних преносника и активних филтара.
Исход предмета На основу спецификација аналогног система студенти ће моћи да направе модел понашања и симулације на системском нивоу, поделу кола на аналогне блокове и извођење спецификација, избор топологије блокова и пројектовање на транзисторском нивоу, лејаут и постлејаут симулације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Методологија структурисаног пројектовања аналогних кола. gm/ID методологија пројектовања CMOS аналогних кола. Класификација, карактеристике и анализа операционих појачавача. Појачавачи са малим шумом. Струјни преносници. Активни gm-C, current mode и МОS транслинеарни филтри.
Садржај практичне наставе Пројектовање и симулација једног интегрисаног аналогног кола коришћењем CAD софтверског пакета.
Литература
1Johan Huijsing, OPERATIONAL AMPLIFIERS, Theory and Design, Kluwer Academic Publishers, 2001., Johan Huijsing, OPERATIONAL AMPLIFIERS, Theory and Design, Kluwer Academic Publishers, 2001.
2C. Toumazou, G. Moschytz, B. Gilbert, Trade-Offs in Analog Circuit Design - The Designer’s Companion, Kluwer Academic Publishers, 2002., C. Toumazou, G. Moschytz, B. Gilbert, Trade-Offs in Analog Circuit Design - The Designer’s Companion, Kluwer Academic Publishers, 2002.
3D. Stefanović and M. Kayal, Structured Analog CMOS Design, Springer 2008., D. Stefanović and M. Kayal, Structured Analog CMOS Design, Springer 2008.
4Mihai A.T. Sanduleanu, Ed A.J.M. van Tuijl, POWER TRADE-OFFS AND LOW-POWER IN ANALOG CMOS ICs, Kluwer Academic Publishers, 2002., Mihai A.T. Sanduleanu, Ed A.J.M. van Tuijl, POWER TRADE-OFFS AND LOW-POWER IN ANALOG CMOS ICs, Kluwer Academic Publishers, 2002.
5Shanthi Pavan, Yannis Tsividis, HIGH FREQUENCY CONTINUOUS TIME FILTERS IN DIGITAL CMOS PROCESSES, Kluwer Academic Publishers, 2000., Shanthi Pavan, Yannis Tsividis, HIGH FREQUENCY CONTINUOUS TIME FILTERS IN DIGITAL CMOS PROCESSES, Kluwer Academic Publishers, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације. Самостални пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 40