Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи са више брзина
Акроним 13М031СВБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Обрада сигнала 1
Циљ предмета Циљ је да се прикажу основни принципи обраде сигнала с више брзина. Фокус је на алгоритмима и рализационим структурама система с више брзина. Циљ је да се анализирају примене у телекомуниакцијама и обради аудио сигнала и да се развију софтверска решења за типичне практичне проблеме.
Исход предмета Студенти ће моћи да разумеју основне и напредне концепте везане за обраду сигнала с више брзина. Научиће да симулирају системе с више брзина у MATLAB (или MATLAB клон) окружењу. Биће обучени да примене технике обраде сигнала с више брзина у решавању проблема везаних за телекомуникације и обраду аудио сигнала и да та решења реализују у MATLAB–у.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основе система с више брзина, филтри у системима с више брзина, FIR, IIR и чешљасти филтри за промену фреквенције одабирања, промена фреквенције одабирања са нецелобројним фактором, технике обраде сигнала с више брзина у пројектовању и имплементацији филтара, филтарске банке са више брзина, примена система са више брзина у телекомуникационим и аудио системима.
Садржај практичне наставе Анализа и синтеза филтара у системима с више брзина, симулација система с више брзина у MATLAB (MATLAB клон) окружењу.
Литература
1Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009, Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
2G. Dolecek, Multirate Systems, Design and Application, Idea Group Publishing, 2002., G. Dolecek, Multirate Systems, Design and Application, Idea Group Publishing, 2002.
3T. Hentschel, Sample Rate Conversion in Software Configurable Radios, Artech House, 2002., T. Hentschel, Sample Rate Conversion in Software Configurable Radios, Artech House, 2002.
4М. Поповић, Дигитална обрада слике, Академска мисао, 2006., M. Popović, Digiral signal processing, Akademska misao, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе предавања, вежбе, пројекат
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0