Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Статистичка теорија телекомуникација
Акроним 13М031СТТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Иваниш
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Предраг Иваниш
ас. мс Срђан Бркић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Телекомуникације 1, Телекомуникације 2, Радио комуникације, Теорија информација и кодови у телекомуникацијама.
Циљ предмета Увод у дискретне и континуалне случајне процесе у телекомуникацијама. Основи теоријe филтрације, корелације и детекције.
Исход предмета Након курса, студенти постају упознати са основним методама које користе пробабилистички приступ у третирању и решавању комуникационих проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Mодел комуникационог система. Случајне променљиве. Расподеле случајних променљивих. Функције случајне променљиве. Моменти. Карактеристична функција. Случајни процеси, појам ансамбла. Стационарност, ергодичност, корелациона функција. Винер-Хинчинова теорема. Издвајање сигнала из шума филтрацијом и корелацијом. Оптимални филтар по Винеру. Детекција сигнала у шуму.
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе и домаћи задаци
Литература
1Д. Драјић: Увод у статистичку теорију телекомуникација, 2. издање, Академска мисао, 2006, Београд., D. Drajic: Introduction in statistical communications theory, Academic mind, 2nd ed., 2006, Belgrade.
2A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986., A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986.
3H. L. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I: Detection, Estimation, and Linear Modulation Theory, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2001., H. L. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I: Detection, Estimation, and Linear Modulation Theory, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе. Домаћи задаци у форми писања есеја и решавања рачунских задатака, пројеката (по избору).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0