Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Персонализација телекомуникационих сервиса
Акроним 13М031ПТС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са теоријским основама и пресеком стања у области персонализације телекомуникационих сервиса и апликација. Упознавање са методама описивања, индексирања и проналажења садржаја.
Исход предмета Студент треба да стекне увид у проблематику нуђења персонализованих телекомуникационих сервиса и апликација. Нарочито, треба да овлада математичким апаратом потребним за формални опис и одређивање узајамне сличности садржаја, као и вештинама за пројектовање персонализованих апликација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Појам и значај персонализације. Механизми персонализације. Етички аспекти и заштита приватности корисника. Моделирање корисника и телекомуникационих сервиса. Елементи теорије проналажења информација. Модел векторског простора. Машинско учење. Примери персонализације сервиса на интернету, у телевизији и мобилним мрежама.
Садржај практичне наставе Формално описивање телекомуникационих сервиса и садржаја. Поређење метода за проналажење информација. Пројектовање персонализованих апликација.
Литература
1Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008, Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008
2Ricci, F.; Rokach, L.; Shapira, B.; Kantor, P.B. (Eds.): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011, Ricci, F.; Rokach, L.; Shapira, B.; Kantor, P.B. (Eds.): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011
3Milan Bjelica, Ana Perić: “Adaptive Feedback Schemes for Personalized Content Retrieval”, IEEE Trans. Consumer Electron., 57 (3), August 2011, pp. 1251-1257., Milan Bjelica, Ana Perić: “Adaptive Feedback Schemes for Personalized Content Retrieval”, IEEE Trans. Consumer Electron., 57 (3), August 2011, pp. 1251-1257.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, тестови и самосталан рад студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 10 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 10
Семинари 40