Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада аудио сигнала
Акроним 13М031ОАС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгана Шумарац Павловић
доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Курс има за циљ да пружи увид у основне карактеристике реалних аудио сигнала и специфичне поступке обраде који се користе у различитим аудио апликацијама: у техничкој припреми сигнала (системи за озвучавање, радиодифузија), музичкој продукцији, филмској продукцији, форензици, заштити од буке и слично.
Исход предмета У оквиру курса студенти ће се кроз одабране практичне реализације упознавати са специфичним техникама обраде сигнала у аудио системима и захтевима који се у њима постављају.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Аудио сигнали: карактеристике, аквизиција. Амплитудски, фреквенцијски и временски процесори, поништавање акустичког еха. Обрада сигнала у музичкој акустици, аудио ефекти у музици. Филтарске банке и еквализација система за репродукцију звука. Обрада сигнала у заштити од буке. Обрада сигнала за прилагођење особама са специјалним потребама - слушни апарати.
Садржај практичне наставе Реализација алгоритама обраде аудио сигнала на DSP процесору.
Литература
1Julius O.Smith: „Spectral audio signal processing“, http://www.dsprelated.com/dspbooks/sasp/, Julius O.Smith: „Spectral audio signal processing“, http://www.dsprelated.com/dspbooks/sasp/
2Julius O. Smith: „Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effects“ http://www.dsprelated.com/dspbooks/pasp/, Julius O. Smith: „Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effects“ http://www.dsprelated.com/dspbooks/pasp/
3Ljiljana Milić: „Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB® Applications“, Ljiljana Milić: „Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB® Applications“
4Udo Zolzer:Digital Audio Signal Processing, Udo Zolzer:Digital Audio Signal Processing
5Udo Zolzer, DAFX: Digital Audio Effects,, Udo Zolzer, DAFX: Digital Audio Effects,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, практичан рад на пројекту.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 50 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0