Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултимедијалне телекомуникације
Акроним 13М031ММТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Драјић
проф. др Милан Бјелица
доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Дејан Драјић
проф. др Милан Бјелица
доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са техникама формирања, компресије и преноса мултимедијалних садржаја.
Исход предмета Стицање знања неопходних за анализу и моделовање саобраћаја у мултимедијалним телекомуникационим системима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Мултимедијални (ММ) сигнали. Преглед компресионих стандарда. Мултимедија и видео/аудио технологије. Пренос ММ, телевизијских и аудио садржаја. Стандарди за пренос. Телекомуникационе мреже нове генерације - ММ сервиси. Анализа саобраћаја у мрежама са ММ сервисима. Моделовање саобраћаја.
Садржај практичне наставе Вежбе се изводе на рачунару - израдом програма за анализу и моделовање телекомуникационог саобраћаја мултимедијалног типа.
Литература
1T. A. Wysocki, B. Honary, B. J. Wysocki (Eds), Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Springer, 2005, T. A. Wysocki, B. Honary, B. J. Wysocki (Eds), Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Springer, 2005
2O. Sheluhin, S. Smolskiy, A. Osin, Self-Similar Processes in Telecommunications, Wiley, 2007., O. Sheluhin, S. Smolskiy, A. Osin, Self-Similar Processes in Telecommunications, Wiley, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе предавања и вежбе на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари 0