Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Форензика видео сигнала
Акроним 13М031ФВС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ана Гавровска
проф. др Ирини Рељин
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ана Гавровска
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима дигиталне форензике: упознавање са методама форензике видео сигнала. Упознавање са карактеристикама сигнала слике, видеа и аудија. Упознавање са методама потврде аутентичности сигнала (fingerprinting).
Исход предмета Оспособљавање студената да препознају оштећења, нападе на видео сигнале, додавање другог кључа или било какве друге измене оригиналних сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Опис проблематике и значаја форензике видео сигнала. Форензика мирне слике. Форензика на нивоу камере. Форензика на нивоу пиксела. Форензика заснована на статистици. Форензика базирана на геометрији, промени осветљаја и сенчења. Форензика видео сигнала.
Садржај практичне наставе Вежбе на рачунару у лабораторији за мултимедију. Задаци се раде у Matlab пакету.
Литература
1Chang-Tsun Li, Ed., Multimedia Forensics and Security ,Information Science Reference, Hershey • New York, 2009, Chang-Tsun Li, Ed., Multimedia Forensics and Security ,Information Science Reference, Hershey • New York, 2009
2K. J. Ray Liu, Wade Trappe, Z. Jane Wang, Min Wu, and Hong Zhao,Multimedia Fingerprinting Forensics for
Traitor Tracing, EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications, Hindawi Publishing Corporation, New York, 2005., K. J. Ray Liu, Wade Trappe, Z. Jane Wang, Min Wu, and Hong Zhao, Multimedia Fingerprinting Forensics for Traitor Tracing, EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications, Hindawi Publishing Corporation, New York, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 30