Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Форензичко препознавање говорника
Акроним 13М031ФПГ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов положен испит из предмета - Основи говорне комуникације
Циљ предмета Упознавање студената са основним обележјима говора као биометријским индикаторима идентитета човека, основним приступима у анализи аудио снимака и интерпретацији резултата анализе.
Исход предмета Стварање предзнања за специфичну област примене анализе говора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основи форензичке акустике, фонетике и лингвистике; форензичка верификација и идентификација говорника, аудитивно и аутоматско препознавање, анализа акустичких обележја, спектрографска анализа, анализа квалитета гласа, варијације у говорном изразу, интра- и интер-спикерске варијације, "voice line-up" препознавање, мултидимензионална интерпретација форензичке анализе, ''likelihood" критеријум, вербална скала, валидност форензичке анализе, манипулације снимцима.
Садржај практичне наставе Предавања са Power point презентацијама, интерактивне демнострације и експерименти, израда семинарског и/или пројекта.
Литература
1Philip Rose. Forensic speaker identification. Taylor & Francis, London and New York, 2002., Philip Rose. Forensic speaker identification. Taylor & Francis, London and New York, 2002.
2Harry Hollien. Forensic voice identification. Academic Press, San Diego, 2002., Harry Hollien. Forensic voice identification. Academic Press, San Diego, 2002.
3С. Јовичић. Говорна комуникација: физиологија, психоакустика и перцепција. Наука, 1999, Београд, S. Jovičić. Speech communication: physiology, psychoacoustic and perception. Science, 1999, Belgrade
4Скрипта у електронском облику (ppt), The script in electronic form (ppt)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, демонстрације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 0
Практична настава 10 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30