Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Акустички дизајн просторија
Акроним 13М031АДП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгана Шумарац Павловић
проф. др Миомир Мијић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгана Шумарац Павловић
ас. мс Милош Бјелић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Електроакустика
Циљ предмета Циљ предмета је да студент стекне потребна знања за самопостално пројектовање акустичке обраде једноставнијих просторија као што су учионице и амфитеатри. .
Исход предмета Студенти после овог курса треба да овладају знањима за акустичко пројектовање
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Звучно поље испред рефлексионе равни. Математички модели звучног поља у просторијама: таласни, статистички, геометријски. Апсорпција звука и звучни апсорбери. Субјективни захтеви у односу на импулсни одзив просторије.
Садржај практичне наставе Самостална израда пројекта акустичке обраде једне учионице
Литература
1T.COx, P.Dantonio, "Acoustic absorbers and diffusers - Theory, design and applications", Spon Press, London, 2004., T.COx, P.Dantonio, "Acoustic absorbers and diffusers - Theory, design and applications", Spon Press, London, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе предавања и рад у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 10
Семинари 60