Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Техника високог напона 2
Акроним 13М021ТВН2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милета Жарковић
ас. мс Бојана Шкрбић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Добрић
ас. Томислав Рајић
доц. др Дарко Шошић
ас. Милета Жарковић
ас. мс Бојана Шкрбић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са настанком електричних пражњења у различитим материјалима. Оспособљавање студената за спровођење високонапонских испитивања и мерења, као и тумачењe резултата.
Исход предмета Оспособљавање студената за разумевање принципа рада опреме у лабораторијама за високи напон, конструисање опреме лабораторија за високи напон и њихово одржавање. Оспособљавање студената за спровођење високонапонских мерења и тумачење резултата.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пражњења у чврстим, течним и гасовитим диелектрицима. Извори високог наизменичног, једносмерног и ударног напона. Конвенционално и неконвенционално мерење високих напона и великих струја. Концепција планирања високонапонских лабораторија.
Садржај практичне наставе Практична настава се односи на извођење експерименталних вежби у лабораторији и рачунских задатака у учионици.
Литература
1Милан Савић, Златан Стојковић : Техника високог напона - атмосферски пренапони, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, 2001, стр. 536., Milan Savić and Zlatan Stojković : High voltage technique - Lightning overvoltages, Faculty of Electrical Engineering, 2001 (in Serbian).
2A. Kuchler : High voltage engineering, Springer, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе обухватају лабораторијске вежбе и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 70
Семинари 0