Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Технички системи управљања у електроенергетским системима
Акроним 13М021ТСУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Јелена Стојковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са концепцијама SCADA система за управљање електроенергетским системом (ЕЕС) као целином и и његовим структурним целинама. Увођење у проблематику естимације стања и параметара ЕЕС. Упознавање са концептима управљања дистрибутивним ЕЕС.
Исход предмета Оспособљавање студената за примену и коришћење управљачких система и структура намењених електроенергетским системима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе SCADA функције. Хијерархијска организација система за надзор и управљање. Диспечерски центри. Комуникациони протоколи у електропривреди. Естимација стања и параметара у ЕЕС. Особености естимације стања дистрибутивних мрежа. Методе робусне естимације. Оптимално оперативно планирање средњенапонских дистрибутивних мрежа уз уважавање критеријума сигурности.
Садржај практичне наставе Демонстрација и рад на постојећим мерним уређајима. Практична реализација једноставнијих мерних система, зависно од расположивих материјалних могућности. Самосталне вежбе у лабораторији. Развој софтвера за мерно управљачке системе. Могуће радити на развоју новог софтвера за ову област.
Литература
1Н. А. Мијушковић, "Естимација стања ЕЕС", ЕПС Београд, Београд, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Теоријска настава се одржава на табли. Практична настава се састоји од аудиторних вежби на табли и обуке за примену стандардних софтверских пакета из ове области.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0