Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи за складиштење енергије у електроенергетским системима
Акроним 13М021ССЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Микуловић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Бојана Шкрбић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Сагледавање специфичности проблема складиштења енергије у ЕЕС и начина за њихово решавање.
Исход предмета Стицање основних знања о технологијама и значају складиштења енергије у ЕЕС-у.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Складиштење енергије као засебан део ЕЕС-а. Примена система за складиштење енергије. Технике за складиштење енергије. Димензионисање система складиштења и избор технике. Интеграција система за складиштење у ЕЕС. Утицај система за складиштење енергије на прелазне процесе у ЕЕС. Оптимална експлоатација система за складиштење енергије.
Садржај практичне наставе Индивидуални рад са кандидатима током израде семинарског рада.
Литература
1Jensen Johaness, Sorensen, Bent,Fundamentals of energy storage, Wiley interscience, 1984.
2Andrej G. Ter-Gazaran, Energy Storage for Power Systems, IET Publishing 1994.
3Huggins, Robert A., Energz storage, Springer 2010.
4Zito, Ralph, Energy storage: a new approach, Willey-Blackwell 2010.
5Владица Мијаиловић, Дистрибуирани извори енергије, Академска мисао 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Израда семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40