Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Регулација електроенергетских система са обновљивим изворима енергије
Акроним 13М021РСОИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Димитрије Котур
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања, Анализа електроенергетских система
Циљ предмета Упознавање са основним концептима регулације одатих снага обновљивих извора енергије.
Дефинисање регулационих уређаја за повезивање обновљивих извора на мрежу.
Дефинисање регулационих захтева при раду извора у микромрежи и повезаним системима.

Исход предмета Разумевање апроксимативних модела за моделовање обновљивих извора енергије.
Оспособљавање студената за конструкцију модела и развој алгоритама за анализу дејства регулације обновљивих извора на перформансе рада повезаних и изолованих система.

Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни концепти регулације снага и напона.
Моделовање обновљивих извора енергије.
Избор и мерење локалних и системиских величина у регулацији обновљивих извора енергије.
Регулација снагa и напона ОИЕ у микромрежама и повезаним системима.
Утицај обновљивих извора на стабилност система.
Садржај практичне наставе Формирање модела обновљивих извора енергије.
Формирање система за регулацију одате снаге и напона обновљивих извора енергије.
Синтеза регулатора.
Анализа перформанси система.
Литература
1M. Bollen, Integration of distributed generation in the power system, John Wiley & Soons Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2011.
2М. Ћаловић, Регулација електроенергетских система, ЕТФ, Београд, 1997.
3М. Ћаловић, П. Стефанов, Збирка решених задатака из регулације електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми (презентације).
Вежбе обухватају решавање задатака и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 50 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари